1.pielikums

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores 2019.gada 10.septembra rīkojumu Nr.1-9/43

Gada perspektīvais plāns Īslīces pamatskolas 5-6 gad. grupās

2019./2020. mācību gadam.

 

Pakāpe

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

II

Es jaunā pasaulē

Rudentiņš bagāts vīrs.

Mana valsts(pilsēta)

Svinēsim svētkus!

Laika ritējums

Darbiņš mans tikumiņš.

Transports.

Kukaiņu pasaule.

Es un mana ģimene.

III

Taupīsim un saudzēsim

Rudentiņš bagāts vīrs.

Es un mana Latvija.

Svinēsim svētkus!

Laika ritējums

Darbiņš mans tikumiņš

Tehnikas pasaule

Es- pavasarī.

Emocijas.

                                                                         

II  PAKĀPE

Pakāpe

Temats

Ziņa bērnam.

Sasniedzamais rezultāts

II

Es jaunā pasaulē

Darbošanās sākas ar izvēli, tai seko mērķtiecīga izmantošana un beidzas ar vietas sakārtošanu.

Patstāvīgi izvēlas lietas, apzināti darbojas, novieto tās paredzētajā vietā pirms izvēlas nākamo.

II

Rudentiņš bagāts vīrs.

Rudens ir ražas laiks

Pazīst dārza un meža veltes.

Attēlo to izskatu zīmējot, aplicējot, vai veidojot.

II

Mana valsts(pilsēta)

Mēs dzīvojam skaistā valstī – Latvijā

Zina Latvijai raksturīgākās dabas iezīmes, atpazīst Latvijas karogu un himnu. Piedalās valsts svētku svinēšanā.

II

Svinēsim svētkus!

Katriem svētkiem ir sava nozīme un tradīcijas

Zina svētku tradīcijas.

Piedalās svētku organizēšanā un svinēšanā.

II

Laika ritējums

Gadā ir četri gadalaiki, kas mainās noteiktā secībā

Izprot diennakts ritmu.

Nosauc gadalaikus un to raksturīgākās pazīmes.

II

Darbiņš mans tikumiņš.

Labi padarīts darbs rada gandarījumu sev un citiem

Sakārto savu darba vietu.

Pabeidz iesākto darbu līdz galam.

Izrāda emocijas par labi paveiktu darbu.

II

Transports.

Pasaulē ir dažādi pārvietošanās līdzekļi

Zina nosaukt dažādus transporta līdzekļus.

Saprot, kādēļ nepieciešams ievērot satiksmes noteikumus.

II

Kukaiņu pasaule.

Kukaiņi ir sīki, bet svarīgi dzīvnieki

Detalizēti attēlo kukaiņu izskatu zīmējot, aplicējot un/vai veidojot.

II

Es un mana ģimene.

Katram ir sava ģimene

Stāsta par savu ģimeni.

Zina savu ģimenes locekļu profesijas.

Apzinās piederību savai ģimenei.

III PAKĀPE

Pakāpe

Temats

Ziņa bērnam.

Sasniedzamais rezultāts

III

Taupīsim un saudzēsim.

 Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot resursus

Ikdienā taupīgi lieto materiālus un dabas resursus, sakopj telpu un rotaļu laukumu, šķiro atkritumus pēc mākslas darbu veidošanas.

III

Rudentiņš bagāts vīrs.

Rudens ir ražas laiks, daba un cilvēki gatavojas ziemai

Pazīst un nosauc dārza un meža veltes.

Izprot cilvēka darbu sakņu un augļu dārzā rudenī.

III

Es un mana Latvija.

Latvija ir valsts, kurā es dzīvoju, tai ir savi simboli un kultūra

Pazīst Latvijas simbolus.

Dzied Latvijas himnu.

Ir pozitīva attieksme pret tautas tradīcijām un kultūru.

III

Svinēsim svētkus!

Lai svētki būtu izdevušies, tiem ir rūpīgi jāgatavojas

Izprot Ziemassvētku tradīcijas. Aktīvi līdzdarbojas svētku svinēšanā un organizēšanā.

III

Laika ritējums.

Dabā viss notiek noteiktā secībā un ritmā

Zina diennakts daļu, nedēļas dienu, gadalaiku secību un nosaukumus.

III

Darbiņš mans tikumiņš.

Katrs ikdienas darbs ir svarīgs, lai rūpētos par sevi un apkārtējo vidi

Zina savus ikdienas pienākumus. Ir pozitīva attieksme pret darbu. Iesaistās apkārtējās vides sakopšanā.

III

Tehnikas pasaule.

Mūsdienās tehnika būtiski atvieglo ikdienas dzīvi

Zina un ievēro drošības noteikumus darbojoties ar sadzīves tehniku. Izprot sadzīves tehnikas pielietojumu ikdienā.

III

Es- pavasarī.

Pavasarī viss dīgst, plaukst un zied - daba mostas

Zina dārza darbus pavasarī.

Prot rūpēties par augiem.

Zina, kas ir gājputni, kas nometnieki.

Izprot Lieldienu tradīcijas. Piedalās svētku organizēšanā svinēšanā.

III

Emocijas.

Emocijas var būt dažādas un tās izrādīt var katrs savādāk

Pauž emocijas dažādās situācijās un kontrole savu uzvedību. Nosauc savas un citu emocijas.

Plānotie svētki, pasākumi.

Septembris-  Zinību diena, Miķeļdiena

Novembris- Latvijas dzimšanas diena

Decembris- Ziemassvētki

Aprīlis-Lieldienas

Maijs- Ģimenes diena, Izlaidums

Sagatavoja- Īslīces pamatskolas struktūrvienības vadītāja -Iveta Kilbloka

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo