7.pielikums

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores

2019.gada 10.septembra rīkojumu Nr.1-9/41

 Īslīces pamatskolas struktūrvienības (1,5-4,5 g.) darba plāns 2019./2020. mācību gadā

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes

1.       Mācību gada sākums.

2.       Pirmā pusgada darba analīze.

3.       Mācību gada noslēgums.

Augusts

Janvāris

Maijs

Informatīvās sanāksmes, metodiskās dienas

Mēneša aktualitātes; aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem

Reizi mēnesī

Atklātās nodarbības grupās

Pēc izvēles viena nodarbība mācību gada laikā katra skolotāja.

5 reizes gadā

Gadskārtu ieražu svētki

Miķeļdiena

Mārtiņdiena.

Ziemassvētki.

Sveču diena.

Meteņdiena

Lieldienas.

Līgo svētki.

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

Februāris

Aprīlis

Jūnijs

Tematiskie pasākumi

Zinību diena!

Tēvu diena

Ābolu balle.

Rudens

Latvijas dzimšanas diena.

Ziemassvētki.

Baltā ziema!

Draudzības svētki.

Puķu balle.

Multfilmu pēcpusdiena.

Māmiņdienas kopkoncerts.

Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās (pēc skolotāju izvēles)

Septembris

Septembris

Oktobris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Aprīlis

Septembris, Februāris

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi

Dalība Īslīces pamatskolas un k/c organizētajos pasākumos.

Septembris - Maijs

Sporta aktivitātes

Sporta svētki ( sadarbībā ar vecākiem)

Veselības diena

Sporta izpriecas grupās(sporta rotaļas, stafetes)

Pārgājiens (ņemot vērā vecumu)

Ziemas sporta nedēļa

1x gadalaikā

1x mēnesī

Maijs

Janvāris

Darbinieku veidoti

teātri.

Viesmākslinieki.

Leļļu, dziesmu, pantonīmas teātri, burvju šovs.

Koncerti, izrādes.

RIKKO:

17.09-Esmu liels – 11.30 - K/N

25.11-Pasaka par Latviju – 15.30

04.02-Uz pirātu kuģa – 11.30 - K/N

12 05-Opīša buča – 11.30 - K/N

Ceturksnī vienu reizi.

Pēc pieteikuma.

Septembris

Novembris

Februāris

Maijs

Sadarbība ar

vecākiem

 Iestādes padomes sēdes.

 Vecāku kopsapulces.

 Vecāku sapulces grupās.

 Individuālās konsultācijas, pārrunas.

Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku

stūrītī, uz ziņojumu dēļa.

Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos.

2 - 3x gadā

2x gadā

3x gadā

Nosaka grupu skolotāji

Pēc vajadzības, pēc pasākumu plāna.

Struktūrvienības vadītāja A.Laugale

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo