Īslīces pamatskola

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores p.i. E.Dreimanes

28.09.2021. rīkojumu Nr. 2021/1-9/27

ĪSLĪCES PAMATSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

2021./22. mācību gadam

Joma

Pasākums

Laiks

 

1.

Darbs ar krājumu

1.      Mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšana.

2.      Preses izdevumu abonēšana.

3.      Darbs ar bibliotēkas dokumentāciju.

4.      Mācību, metodiskās un daiļliteratūras krājuma papildināšana.

septembris

oktobris

regulāri

 

2.

Darbs ar pedagogu kolektīvu

1.      Regulāri informēt par jaunieguvumiem bibliotēkā.

2.      Atlasīt un sniegt informāciju par pieejamo literatūru un citiem mācību līdzekļiem mācību un audzināšanas stundām, projektiem, ārpusstundu pasākumiem, kā arī pedagogu tālākizglītībai.

3.      Apzināt un nodrošināt ar mācību darbam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

4.      Aptauja par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iepirkumu 2022./2023.m.g.

maijs

 

3.

Darbs ar skolēniem

1.      Sniegt informāciju par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem, pakalpojumiem un to izmantošanu.

2.      „Saudzēsim mācību grāmatas!” – pārbaude par mācību grāmatu apvākošanu.

3.      Sekmēt skolēnu interesi par grāmatām un lasīšanu.

4.      1.kl. skolēnu iepazīstināšana ar skolas bibliotēku.

5.      „Kādu grāmatu izvēlēties?” bibliotekārā stunda 3.,6.klasei, gatavojoties diagnostikas darbam latviešu valodā.

oktobris

1.semestris

janvāris

 

4. Pasākumi

 

 

1.      Aleksandram Čakam – 120

2.      Vitautam Ļūdēnam - 85

3.      Skatuves runas konkurss.

4.      Skaļās lasīšanas sacensības.

5.      Skolas čaklāko lasītāju apbalvošana.

oktobris

janvāris

februāris

...

maijs

  5. Pieredzes apmaiņa

·         Informācijas apmaiņa un komunikācija ar BCB, Īslīces pagasta bibliotēku un Bauskas novada izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

  

 Skolas bibliotekāre Vaira Dundure

  

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1