Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

7.pielikums

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores

2019.gada 10.septembra rīkojumu Nr.1-9/44

ĪSLĪCES PAMATSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

2019./20. mācību gadam

Joma

Pasākums

Laiks

 

1.

Darbs ar krājumu

1.      Mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšana.

2.      Preses izdevumu abonēšana.

3.      Darbs ar bibliotēkas dokumentāciju.

4.      Daiļliteratūras, metodiskās un uzziņu literatūras fonda papildināšana.

 

 

2.

Darbs ar pedagogu kolektīvu

1.      Regulāri informēt par jaunieguvumiem bibliotēkā.

2.      Atlasīt un sniegt informāciju par pieejamo literatūru un citiem mācību līdzekļiem mācību un audzināšanas stundām, projektiem, ārpusstundu pasākumiem, kā arī pedagogu tālākizglītībai.

3.      Apzināt un nodrošināt ar mācību darbam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

4.      Aptauja par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iepirkumu 2020./2021.m.g.

maijs

 

3.

Darbs ar skolēniem

1.      Sniegt informāciju par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem, pakalpojumiem un to izmantošanu.

2.      „Saudzēsim mācību grāmatas!” – pārbaude par mācību grāmatu apvākošanu.

3.      Sekmēt skolēnu interesi par grāmatām un lasīšanu.

4.      Tematiskās bibliotekārās stundas sākumskolas 1.- 4.kl.

5.      „Kādu grāmatu izvēlēties?” bibliotekārā stunda 6.klasei, gatavojoties diagnostikas darbam latviešu valodā.

septembris

2x māc. g.

janvāris

 

4. Pasākumi

 

 

1.    Skatuves runas konkurss.

2.    Skaļās lasīšanas sacensības.

3.    Pasākums „Aspazijai – 155”.

4.    Skolas čaklāko lasītāju apbalvošana.

janvāris

februāris

marts

maijs

  5. Pieredzes apmaiņa

·         Informācijas apmaiņa un komunikācija ar BCB, Īslīces pagasta bibliotēku un Bauskas novada izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

  

 Skolas bibliotekāre Vaira Dundure

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000